Tarieven

Maatschap G.H. de Ruijter – S.R.A. Zoetelief

In het belang van de geïntroduceerde marktwerking in de gezondheidszorg, verplicht de wet Marktordening Gezondheidszorg zorgverleners de gehanteerde tarieven aan te geven.
In deze praktijk hebben de zorgverleners met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Met de verzekeraars is een prijsafspraak gemaakt waartoe wij dan ook zijn gehouden. Per verzekeraar is het tarief verschillend. Declaraties gaan eveneens op basis van deze overeenkomst rechtstreeks naar de verzekeraar.

Indien u geen, of een beperkte, aanvullende verzekering hebt afgesloten, én uw zorgkosten komen niet op basis van de zogenaamde ‘chronische indicatie’ voor vergoeding in aanmerking uit de basisverzekering, dan ontvangt u persoonlijk van ons een declaratie.

Onderstaande tarieven gelden alleen wanneer een behandeling niet gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekering. Het tarief van de behandelingen die rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden, kunnen dus afwijken.

 

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt (zowel via de basisverzekering als aanvullende verzekering).

 

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.

 

Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Tekens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

 

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €50,00 exclusief omzetbelasting.

 

Tarieven en voorwaarden per 01-01-2024(prijzen onder voorbehoud)

Behandeling Prijs
0010 Acupuntuur € 57,77
1000 Zitting fysiotherapie € 44,87
1001 Zitting fysiotherapie aan huis € 55,22
1002 Zitting fysiotherapie in verzorgingshuis € 50,04
1200 Zitting manuele therapie € 55,87
1700 Lange zitting voor patiënten met complexe meervoudige zorg € 51,28
1864 Screening, intake en onderzoek € 68,98
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 68,98
1871 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 79,33
1872 Intake en onderzoek na verwijzing in verzorgingshuis € 74,16
0010 Behandeling alternatieve geneeswijzen € 53,77
0041 Medische rapportage € 92,68
0029 Telefonische zitting € 26,68
0005 Steunzolen € 235,00
0004 Steunzolen kind € 195,00

Wij rekenen bij medisch specialistische behandelingen een eigen bijdrage voor het gebruik van de apparatuur. 

Deze kosten zijn niet te declareren bij uw verzekeraar. Hiervoor ontvangt u van ons een factuur.

Medisch specialistische behandeling Prijs
0000 Rapporten op specifiek verzoek € 89,55
0013 4x T methode tape gebruik per behandeling € 2,00
0017 Medical taping / kinesiotaping rol € 10,00
0033 Intake en echografisch onderzoek. € 101,65
0038 Second opinion inclusief verslag € 109,97
0078 Hyaluronzuur injectie € 242,50
199 Gebruik RSWT Shockwave Apparatuur € 25,00
124 Gebruik ESWT Shockwave Apparatuur € 35,00
115 Gebruik Laser Apparatuur € 20,00
116 Gebruik EPTE Apparatuur € 20,00
117 Echogeleide injectie € 45,00
118 Echogeleide Barbotage € 70,00
119 Echografisch Onderzoek € 40,00
121 Echogeleide Hydrodissectie € 55,00
129 Hydrodilatatie € 55,00